twojpsychodietetyk.pl

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów multimedialnych, ebooków oraz konsultacji dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę:

Pretty Woman Janetta Sidoruk

R. Kaczorowskiego 7 lok. 24U

15-375 Białystok

NIP 5422168256

Będącą jednocześnie właścicielem Serwisu oraz posiadającą prawa autorskie do wszystkich treści dostępnych w Serwisie.

Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2 Definicje

Serwis – serwis internetowy twojpsychodietetyk.pl znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).

Administrator Serwisu – właściciel Serwisu, posiadający wszelkie prawa autorskie do dostępnych treści, produktów.

Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie serwisu twojpsychodietetyk.pl

Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (udostępnianie łączy do pobrania produktów elektronicznych typu ebook, jadłospis lub konsultacja online), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.

Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu.

Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.

Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

Serwis Facebook, Facebook, Instagram, Portal Społecznościowy – Serwis społecznościowy np. Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

§3 Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez właściciela Serwisu.
 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Serwisu.
 3. Wszelkie treści, nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu twojpsychodietetyk.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 4. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 5. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie:
  • rozpowszechniać,
  • sprzedawać,
  • oddawać,
  • zamieniać,
  • przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  • modyfikować,
  • udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  • przerabiać,
  • publikować,
  • umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  • reprodukować,
  • dystrybuować,
  • publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  • używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  • brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produktów nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

§4 Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD, a także konsultacje w formie telefonicznej lub online.
 2. Pod pojęciem ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 ebooki mogą zawierać – poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 3. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w danym formacie.
 4. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu poprzez udostępnienie nagrania i przyznanie dostępu na stronie Serwisu. 

§5 Zasady przyjęcia i realizacji zamówienia

 1. Za złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnej bramki płatniczej (tpay.com)
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznej usługi do integracji płatności: tpay.com
 3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 5. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. 2000, poz. 1225 z późn. zm.).
 6. Sprzedający przewiduje możliwość umieszczenia w Serwisie promocyjnej oferty sprzedaży produktu. Promocyjne oferty sprzedaży wystawiane są okresowo, a ilość i asortyment produktów w sprzedaży promocyjnej zależna jest od Sprzedającego. Liczba produktów w sprzedaży promocyjnej jest ograniczona. w związku z tym przyjmowanie zamówień na takie towary następuje w kolejności złożonych zamówień.

§6 Zasady realizacji zamówienia

  1. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania danych nieprawidłowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
  2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.
  3. Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty z następującymi zastrzeżeniami:

W przypadku zamówienia Jadłospisu indywidualnego dodatkowym koniecznym warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wypełnienie i przesłanie na adres [email protected] Ankiety dostępnej na stronie https://twojpsychodzietetyk.pl/oferta/

 1. W przypadku produktów z grupy „Konsultacja psychodietetyczna” umówienie spotkania odbywa się poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny / mailowy, a wyznaczenie konkretnej daty konsultacji uzależnione jest od dostępności najbliższych wolnych terminów – maksymalny termin spotkania może wynieść do 3 miesięcy    
 2. Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wysokości ceny towaru.
 3. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.

§7 Zasady anulowania zamówienia / odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity 2012, poz. 1225 z późn. zm.) Użytkownik, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Jeżeli zamówiona przez Użytkownika usługa zostanie za jego wyraźną zgodą wykonana w całości natychmiast lub przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, wówczas Użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika wykonywanie usługi rozpoczyna się niezwłocznie, bądź w przypadku gdy umowa nie została jeszcze wykonana w całości, a Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, wówczas Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Sprzedającego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi również w takich przypadkach jak:
  • sprzedaży dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych (np. muzyki, filmów) oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych – po usunięciu przez Użytkownika ich oryginalnego opakowania,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. żywności),
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umowy o świadczeniu usług dietetycznych, jeśli Użytkownik odebrał produkt i otworzył go na swoim komputerze / urządzeniu mobilnym
 1. Niezależnie od postanowień regulaminu w § 7 ust. 1, w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 dni, Użytkownik może od umowy odstąpić i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. W takim przypadku Sprzedającemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Ceny towarów i usług znajdujące się w ofercie serwisu wyrażone są w PLN (polski złotych) i zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o niewykonaniu zamówienia lub odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
 5. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeśli na podstawie okoliczności sprawy, wynika że:
  • przedmiot zakupu może zostać wykorzystany niezgodnie z obowiązującym prawem bądź na szkodę serwisu,
  • Użytkownik może wykorzystać przedmiot zakupu do celów, które przyniosą mu korzyści materialne bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami serwisu,
  • że przedmiot zakupu może zostać użyty przez Użytkownika na szkodę administracji serwisu, bądź innych użytkowników,
  • że przedmiot zakupu może zostać odpłatnie udostępniony innym osobom trzecim
 6. Zamówienie można odwołać za pomocą poczty e-mail wysłanej na adres: [email protected] o tytule: „Odwołanie zamówienia za produkt [Nazwa produktu]”, wskazując po słowie “produkt” odpowiednią nazwę produktu. Prawo odmowy przysługuje jedynie klientom prywatnym. Wyklucza się działalności gospodarcze, spółki oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną lub działających na zasadach określonych w Kodeksie Handlowym.
 7. Zamówienie jest realizowane poprzez przyznanie Użytkownikowi dostępu do produktu elektronicznego drogą teletransmisji, poprzez łącze internetowe, bądź poprzez spotkanie osobiste (np. w przypadku konsultacji psychodietetycznej). Istnieje również możliwość pobrania bezpośrednio na komputer Użytkownika niektórych produktów.
 8. Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 9. Użytkownik nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom.
 10. W przypadku prawidłowego pobrania lub uzyskania dostępu do pliku mp3, materiału w formacie pdf lub materiału wideo w dowolnym formacie, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, materiał w formacie pdf lub materiał wideo zostało prawidłowo pobrane, jest zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja/odtworzenie pliku, na adres wskazany przez Użytkownika, zrealizowana została pomyślnie. Uznaje się przy tym, że transmisja została zrealizowana pomyślnie bez względu na to, kto faktycznie dokonał pobrania produktu poprzez link udostępniony Użytkownikowi.

§8 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]. Zgłaszając reklamację, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, wskazuje się imię i nazwisko Użytkownika, datę wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia, dokładny opis i powód reklamacji, a także zatytułować wiadomość: „Reklamacja na podstawie gwarancji satysfakcji”.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku wybranych produktów Sprzedający przyznaje możliwość wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy i zwrotu produktu, o którym mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, i zwrotu produktu, do 30 dni kalendarzowych od dnia wydania produktu.
 4. Zwrot nagrań mp3, materiałów w formie PDF oraz nagrań wideo w dowolnym formacie, odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora Serwisu na adres: [email protected], w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji.
 5. Zwrot produktu wydanego w formie zapisu na płycie CD lub DVD nastąpi poprzez przesłanie produktu na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 regulaminu.

§9 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Serwisie.
 2. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Serwis w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający tj. Pretty Woman Janetta Sidoruk, ul. R. Kaczorowskiego 7 lok. 24U 15-375 Białystok

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected].

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika dotyczących produktów zamieszczonych w Serwisie.
 4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:
  • realizacji zamówienia
  • archiwizacji
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administracja Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, jak również zasad zakupu produktów opisanych na stronie internetowej Serwisu. Zmiany te nie obowiązują transakcji, w których zamówienia zostały złożone przed opublikowaniem zmian na stronie internetowej Sprzedającego.
 5. Niniejszy regulamin jest chroniony prawem autorskim. Zabronione jest jego kopiowanie w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody Administratora serwisu.